BALTIC SAIL Gdańsk 2016 - temat tygodnia i konkurs fotograficzny

1467045430930

Uwaga! Zaczynamy tydzień żeglarskiego święta z @igersgdansk i Fundacją Gdańską. Z dwuetapowym konkursem,  w którym mamy dla Was wyjątkowe nagrody.
Uchwyć w kadrze żeglarskiego ducha Miasta Gdańsk, opublikuj zdjęcie do środy, 29.06 na swoim profilu używając konkursowych hashtagów (podajemy je na końcu wpisu) i wygraj wyjątkowy rejs żaglowcem już w najbliższy czwartek, 30.06!

Następnie odwiedź Baltic Sail (od czwartku 30.06 do niedzieli 03.07) i  pokaż nam swoją interpretację tematu „Baltic Sail Gdańsk – tradycja i nowoczesność”. Autorzy zdjęć zgłoszonych do tej części konkursu mają szansę na wygranie atrakcyjnych nagród: za zajęcie 1 miejsca – tablet Samsung Galaxy Tab A T280; za zajęcie 2 miejsca –  powerbank Chiro Danboard (10050 mAh); oraz 3 miejsca – statyw Joby Gorillapod Action Tripod.

Na Wasze zdjęcia z Baltic Sail 2016 czekamy do środy, 06.07, do północy. W konkursie biorą udział jedynie zdjęcia opublikowane w okresie 27.06-06.07, każdy użytkownik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę zdjęć. Szczegółowy regulamin konkursu publikujemy poniżej.

Współorganizatorem konkursu i fundadtorem nagród jest Fundacja Gdańska, organizator dwudziestej, jubileuszowej edycji Baltic Sail 2016.

hashtagi konkursowe: #balticsail2016 #balticsail #igersgdansk_balticsail #gdansk

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Baltic Sail z Igersgdansk”

  1. Postanowienia ogólne.

1.1. Organizatorami Konkursu „Baltic Sail z IgersGdansk”, zwanym dalej KONKURSEM jest Fundacja Gdańska, z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 28/29, 80-830 Gdańsk, organizator wydarzenia „Baltic Sail Gdańsk”, oraz Adrian Werner reprezentujący grupę ” Igersgdansk”, zwani dalej ORGANIZATOREM.

1.2.  W Konkursie nie mogą brać udziału:

  1. a) pracownicy Organizatora Konkursu,
  2. b) inne osoby związane z przygotowaniem Konkursu,

1.3.  Konkurs prowadzony za pośrednictwem aplikacji mobilnej Instagram, na profilu Instagramers Gdansk, Sopot, Gdynia, zwanej „Igersgdansk”: www.instagram.com/igersgdansk.

1.4.  Konkurs zorganizowany jest dla osób będących użytkownikami aplikacji mobilnej Instagram.

1.5. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej REGULAMINEM oraz przepisami prawa polskiego.

1.6. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

1.7. Nad poprawnym przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja złożona z przedstawicieli Organizatora Konkursu – Fundacji Gdańskiej oraz Igersgdansk.

 

  1. Temat Konkursu.

2.1. Tematem Konkursu jest autorska fotografia Uczestnika Konkursu, przedstawiająca przestrzeń miejską Gdańska w kontekście tematyki żeglarskiej, w szczególności odbywającego się w dniach 30.06-03.07 wydarzenia „Baltic Sail Gdańsk”. Zdjęcia Konkursowe, będące przedmiotem oceny konkursowej, mogą przedstawiać według uznania uczestnika Konkursu architekturę Miasta Gdańska, przestrzeń publiczną miasta, jachty, żaglowce biorące udział w „Baltic Sail Gdansk”, faunę i florę, ciekawe miejsca i kompozycje, uczestników wydarzenia „Baltic Sail”, w tym mieszkańców lub turystów z zastrzeżeniem, że autor Zdjęcia zgłaszanego do Konkursu posiada zgodę na wykorzystanie wizerunku osób rozpoznawanych na jego pracach.

 

  1. Warunki udziału i przebieg konkursu

3.1. Konkurs polega na opublikowaniu przez Uczestników Konkursu na swoich profilach w aplikacji Instagram zdjęć spełniających kryteria określone przez Organizatora Konkursu.

3.2. W poniedziałek 27.06.2016 r. na profilu Instagramowym „IgersGdansk” Organizatorzy publikują zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym związanym z wydarzeniem „Baltic Sail Gdańsk” i podkreślającym żeglarski charakter Miasta Gdańsk. Konkurs składa się z dwóch części. Pierwsza trwa od 27.06 do 29.06 do godz. 20.00. Druga część rozpoczyna się w czwartek 30.06 i trwa do środy, 06.07 do godz. 20.00.

3.3. Zdjęcia konkursowe opublikowane przez Uczestników do 29.06.2016, do godz. 20.00, biorą udział w pierwszej części Konkursu, w której nagrodą jest udział w specjalnym rejsie przeprowadzonym na jednym z żaglowców biorących udział w „Baltic Sail Gdańsk”, organizowanym przez Fundację Gdańską. Na Zdjęciach Autorzy powinni przedstawić „żeglarskiego ducha Miasta Gdańsk„.

3.4. Zdjęcia konkursowe opublikowane przez Uczestników do środy 06.07.2016 do godz. 20.00 biorą udział w drugiej części Konkursu, w której przyznane zostaną nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca. Zdjęcia biorące udział w drugiej części konkursu powinny autorską interpretacją tematu „Baltic Sail Gdańsk – tradycja i nowoczesność„.

3.5. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia Zdjęcia do Konkursu jest użycie w podpisie pod Zdjęciem konkursowych hashtagów: #balticsail2016 #balticsail #Igersgdansk_balticsail #gdansk

3.6. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Zdjęć, z zastrzeżeniem że muszą być one opublikowane na profilu Uczestnika w czasie trwania konkursu (27.06-06.07.2016) – zdjęcia opublikowane przed i po tej dacie nie biorą udziału w Konkursie.

3.7.  Udział w Konkursie oznacza jednoczesną akceptację niniejszego regulaminu. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie ich danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm) wyłącznie na potrzeby niniejszego Konkursu (ogłoszenie laureatów Konkursu).

2.3. Do Konkursu nie zostaną zakwalifikowane Zdjęcia przedstawiające treści lub motywy obraźliwe, niezgodne z polskim prawem, lub też takie, co do których istnieje przypuszczenie, iż Uczestnik nie posiada do nich praw autorskich, zgodnie z zapisami Regulaminu w części Prawa Autorskie.

 

  1. Nagrody w Konkursie.

4.1. Nagrodami w Konkursie są:

4.1.1 Jednoosobowe zaproszenie na rejs żaglowcem, który rozpocznie się w czwartek, 30.06.2016 r. o godz. 18.00 w ramach wydarzenia „Baltic Sail Gdańsk” – 10 sztuk. Zaproszenia zostaną przyznane osobom, których zdjęcia zgłoszone do Konkursu do godz. 20.00 29.06.2016 r. zdaniem Komisji Konkursowej najlepiej obrazują temat „żeglarskiego ducha Miasta Gdańsk”. O sposobie odebrania nagrody w tej części Konkursu osoby wyróżnione zostaną przez Organizatorów powiadomieni w wiadomości prywatnej (tzw. Direct Message) wysłanej w ramach aplikacji Instagram.

4.1.2. Tablet SAMSUNG Galaxy Tab A T280 w kolorze białym – 1 sztuka.

4.1.3. Powerbank Chiro Danboard (10050 mAh) – 1 sztuka.

4.1.4. Statyw do smartfona Joby Gorillapod Action Tripod –  1 sztuka.

4.2. Laureat Konkursu  nie może wymienić Nagrody na gotówkę.

4.3. Laureat Konkursu może odmówić prawa przyjęcia nagrody.

4.4 Fundatorem Nagród jest Fundacja Gdańska.

 

  1. Wyłonienie Laureatów

5.1. Wyłonienie Laureatów będzie się odbywać przez 2-osobowe jury, składające się z przedstawicieli Organizatora Konkursu.

5.2. Jury konkursowe dokona wyboru maksymalnie dziesięciu zdjęć wyróżnionych w pierwszej części konkursu (30.06.2016 r. po godz. 20.00) oraz trzech (06.07.2016 r.) najlepszych zdjęć nagrodzonych w drugiej części Konkursu. Przy wyborze Zdjęć komisja konkursowa kierować się będzie oryginalnością, estetyką wykonania, pomysłowością i kreatywnością – w sposobie przedstawienia na Zdjęciach wskazanych przez Organizatora tematów Konkursu.

5.3. Decyzja jury w sprawie wyłonienia Laureatów jest ostateczna.

5.4. Ogłoszenie wyników odbędzie się: dotyczących pierwszej części Konkursu – 30.06.2016 r. po godzinie 20.00 na profilu Instagramowym „Igersgdansk”; dotyczących drugiej części – 08.07.2016 r. po godz. 20.00 również na profilu Instagramowym „Igersgdansk” oraz na stronie internetowej www.igersgdansk.pl.

5.5. O sposobie przekazania Nagrody Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora pisemnie, poprzez pocztę elektroniczną.

  1. Prawa autorskie

6.1. Uczestnik, przystępując do Konkursu potwierdza, że zgłoszone przez niego Zdjęcie jest wynikiem jego osobistej twórczości oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Zdjęcia w pełnym zakresie, jak również, że prawa nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że korzystanie ze zgłoszonego do Konkursu Zdjęcia w pełnym zakresie dla realizacji Konkursu i jak również w zakresie określonym w Regulaminie, nie będzie naruszało praw osób trzecich.

 6.2. W przypadku zgłoszenia do Konkursu Zdjęcia, co do którego Uczestnik nie dysponuje prawami, Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich z tego tytułu, jak również zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem praw autorskich w wyniku opublikowania materiału konkursowego w Sieci Internet bez zgody autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

 

  1. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

7.1 Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie drogą pocztową na adres Organizatora Konkursu tj. Gdańsk (80-830) ul. Długi Targ 28/29, do dnia 22.07.2016. O przyjęciu reklamacji decyduje data otrzymania korespondencji.

7.2. Do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji powołana zostanie dwuosobowa komisja składająca się z przedstawicieli Organizatorów, której decyzje będą ostateczne.

7.3. Osoba składająca reklamację o podjętej decyzji  zostanie powiadomiona droga korespondencyjną.

 

  1. Postanowienia końcowe.

8.1. Uczestnik przystępując do Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na wszystkie zapisy Regulaminu.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

8.3. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sadem powszechnym właściwym dla siedziby Organizatora.